Archive for the ‘11 Noiembrie 1988’ Category


https://arheo8tv.wordpress.com/2017/08/12/1988-urzica-nr-11-noiembrie-1988/ 


Nu am găsit numărul 48 (20-26 noiembrie 1988)
După vizita lui Ceauşescu în URSS, printr-un decret al Consiliului de Stat, începând cu data de 1 noiembrie 1988 programul TVR urma să treacă de la 2 la 3 ore, de luni până vineri. Logic era ca şi sâmbăta şi duminica să primească o oră în plus, aşa cum era şi în proiectul program publicat în suplimentul Scânteia al ziarului Jurnalului Naţional din 31 octombrie 2009 http://www.jurnalul.ro/jurnalul-national/programul-televiziunii-mai-lung-cu-o-ora-in-fiecare-zi-525652.htm. Pentru că s-ar putea să dispară de server, am salvat mai jos acel articol .

O intenţie bună a fost relansarea emisiunii Micul ecran pentru cei mici, care îşi propunea să transmită în fiecare seară, cu excepţia duminicii un filmuleţ de desene animate, în jurul orei 20. Au transmis filme cu Mihaela doar 3 zile (marţi, miercuri, joi), după care,..  silenţium lugubru… n-au mai pomenit nimic de desene animate.
1 noiembrie a căzut într-o marţi. Mi se părea de bun simţ să înceapă chiar de luni cu o oră în plus, dar au fost aşa de cărpănoşi, că miercuri s-a transmis un meci de fotbal după-amiaza, şi deşi trebuia să înceapă la 19, au considerat că au transmis deja două ore (14.30-16.20) , astfel că au început seara la ora 20Acesta este articolul din Jurnalul Naţional

Programul televiziunii, mai lung cu o oră în fiecare zi

31 octombrie 2009
 Radioteleviziunea Română Sinteza propunerilor de îm­bu­nă­tă­ţire a schemei-cadru a programului de televiziune.
Creşterea programului de televi­zi­u­ne de la 22 ore pe săptămână la 29 ore, prevăzută de Decretul Consi­liului de Stat al Republicii Socialiste Ro­­mâ­nia, permite îmbunătăţirea conţi­nu­tului şi creşterea eficienţei po­litico-educative a emisiunilor de te­le­vizi­une, înfăptuirea în mai bune con­di­ţii a sarcinilor ce revin Radio­te­le­vi­ziunii din Tezele din aprilie, din celelalte ex­pu­neri ale to­va­ră­şu­lui Nicolae Cea­u­şescu, secretarul general al partidului, din indicaţiile tovarăşei Elena Cea­u­şescu, membru al Comitetului Po­li­tic Executiv al CC al PCR, prim-vi­ce­prim-ministru al Guvernului.Astfel, în pro­iectul noii scheme-ca­dru, care ur­mea­ză a se aplica în­ce­pând de la data de 1 no­iem­brie, se pro­pu­ne creşterea vo­lu­mului şi frecven­ţei emisiunilor po­li­tico-ideologice şi cul­tu­ral-educative, se asigură cadrul necesar pentru dezbaterea mai aprofundată a proble­me­lor ideologi­ce, economice şi de şti­in­ţă, contri­bu­ind la creşterea aportului Radio­te­le­viziunii la cu­noaş­te­rea şi în­su­şirea de mase a ideologiei şi po­li­ticii partidului, a monumentalei ope­­re a to­va­ră­şului Nicolae Cea­u­şes­cu, la formarea omului nou , la mo­bili­za­rea lor în vederea re­a­lizării planurilor şi programelor de dez­vol­ta­re economi­că şi socială a ţării.

A fost mărit spaţiul acordat emisiunilor de actualităţi, pentru ca acestea să poată reflecta mai amplu evenimentele şi ac­ţi­u­nile care au loc la nivelul conducerii partidului şi sta­tului, activitatea secretarului gene­ral al partidului, tovarăşul  Nicolae Cea­u­şes­cu, munca ce se desfăşoară în diferitele sectoare ale vieţii economico-sociale pentru în­făp­tuirea politicii partidului. A fost intro­du­să noua emisiune săptămânală „Corespondenţii judeţeni transmit”, conţinând relatări des­pre activitatea economico-socială şi cultu­ral-educativă din toate zonele ţării.

Ciclul de dezbateri economice şi politico-ideologice „Un amplu şi însufleţitor program pentru perfecţionarea întregii activităţi” este programat pe un flux săp­tă­mânal, vinerea. În acelaşi timp au fost iniţiate noi emisiuni menite să înfăţişeze modul în care se materializează în viaţă ideile, tezele şi orientările secretarului ge­ne­ral al partidului, să evi­den­ţieze transformările revoluţionare profunde care au loc în ţara noastră în etapa actuală: „Ctitorii ale Epocii de Aur”, „De­mo­cra­ţia muncito­rească, revoluţionară în ac­ţi­u­ne”, „Ti­ne­re­tul, participant activ la adop­ta­rea de­ci­ziilor şi la înfăptuirea lor”, „Lo­ca­li­tă­ţi­le ţării în strategia dezvoltării economico-sociale”.

Emisiunile pe teme economice au fost re­structurate, accentul punându-se pe explica­rea direcţiilor de dezvoltare a ţării, pe dezba­te­rea obiectivelor programelor prioritare, pe măsurile politico-organizatorice care se întreprind pentru transpunerea lor în viaţă. În domeniul activităţii din agricultură, pe lângă „Viaţa satului” s-au introdus emisiunile „Agri­cultura – programe priori­tare”, precum şi „Pe drumul înfăptuirii noii revoluţii agrare”, emisiune consacrată ge­neralizării experienţei înaintate şi ridicării nivelului de pregătire profesională a lucrătorilor din agricultură.

Se propune introducerea unor emisiuni de orientare şcolară şi profesională, de lărgire a orizontului de cunoaştere al tine­rilor: „Temeinica pregătire pentru muncă şi viaţă”, „Orientare şcolară şi profesională. Îndatorirea tineretului de a-şi însuşi cele mai înalte cunoştinţe revoluţionare”.

Pe lângă actualele emisiuni de ştiinţă, îmbunătăţite pe baza indicaţiilor tovarăşei Elena Ceauşescu, preşedintele Consiliului Naţional al Ştiinţei şi Învăţământului, se iniţiază emisiunea-concurs de educaţie politică şi cultural-ştiinţifică pentru tineret „Cei mai buni continuă”.

Au fost introduse noi emisiuni menite să contribuie la educarea patriotică, re­vo­lu­ţionară a comuniştilor şi a celorlalţi oameni ai muncii, la cultivarea sentimentelor de dragoste faţă de conducătorul partidului şi al ţării, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, de mândrie faţă de înfăptuirile Epocii Nicolae Ceauşescu, de respect faţă de tradiţiile glorioase ale clasei muncitoare, ale poporului, cum sunt: „Cu spirit revoluţionar, cu responsa­bilitate pentru viitorul patriei”, „Mândria de a fi cetăţean al României socia­liste”, „Documentar pe teme de istorie”, „Din marea carte a patriei”, „Istoria anilor eroici”, „Normele eticii şi echităţii socialiste în acţiune”.

O dată cu măsurile pentru îmbunătăţirea modalităţilor de realizare a ciclurilor consacrate Festivalului naţional „Cântarea României” au fost introduse noile emisiuni „Tinere talente afirmate în Festivalul naţional «Cântarea României»” şi „Avem cuvântul!”.

Vor fi prezentate, mai sistematic, direcţiile majore ale politicii externe româneşti, concepţia originală şi activitatea neobosită ale preşedintelui Nicolae Ceauşescu privind soluţionarea marilor probleme ale lumii contemporane, edificarea unei lumi a păcii şi colaborării, contribuţia sa hotărâtoare la creşterea fără precedent a prestigiului României pe arena internaţională. Pentru dezvăluirea fe­no­menelor grave cu care se confruntă lumea capitalistă a fost mărită frecvenţa emisiunii „Occident ’88” şi s-au luat măsuri pentru îmbunătăţirea emisiunii „Lumea contemporană şi confruntările de idei”.

Au fost revăzute emisiunile cultural-artistice, reintroducându-se „Romanul foileton” şi ciclul de desene animate „Micul ecran pentru cei mici”, iar „Teatru TV” urmează să aibă o frecvenţă săptămânală.

Concomitent cu sporirea orelor de program au fost luate măsuri pentru îmbu­nă­tăţirea conţinutului şi creşterea calităţii pu­blicistice şi artistice a emisiunilor, pentru întărirea spiritului militant, revoluţionar şi a eficienţei educative a acestora.
PROIECT
SCHEMA-CADRU A PROGRAMULUI DE TELEVIZIUNE

Pentru 29 de ore săptămânal, stabilite prin Decretul Consiliului de Stat privind asigurarea producţiei de energie, folosirea raţională a energiei electrice, termice şi a gazelor naturale şi regimul de lucru al unităţilor economice şi sociale pe perioada de iarnă 1988-1989.
LUNI
19:00 Deschiderea programului (5′)
19:05 Corespondeţii judeţeni transmit (15′)
19:20 Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie (15′)
19:35 Din marea carte a patriei (o dată pe lună, 15′)
În alternanţă cu:
* Istoria anilor eroici (o dată pe lună, 15′)
* România pitorească (o dată pe lună, 15′)
* Din frumuseţile patriei (o dată pe lună, 15′)
19:50 Micul ecran pentru cei mici (10′)
20:00 Telejurnal (25′)
20:25 Tezaur folcloric (25′)
20:50 Occident ’88 (de două ori pe lună, 15′)
În alternanţă cu:
*Lumea contemporană şi confruntările de idei (o dată pe lună, 15′)
* Reportaj pe glob (o dată pe lună, 15′)
21:05 Roman foileton (45′)
21:50 Telejurnal (10′)
22:00 Închiderea programului.

MARŢI
19:00 Deschiderea programului (5′)
19:05 La zi în agricultură (de două ori pe lună, 15′)
În alternanţă cu:
*Agricultura – programe prioritare
(de două ori pe lună, 15′)
19:20 A patriei cinstire (10′)
19:30 Omul şi sănătatea
(de două ori pe lună, 20′)
În alternanţă cu:
* Universul familiei
(de două ori pe lună, 20′)
19:50 Micul ecran pentru cei mici (10′)
20:00 Telejurnal (25′)
20:25 Teatru TV (85′)
21:50 Telejurnal (10′)
22:00 Închiderea programului.

MIERCURI
19:00 Deschiderea programului (5′)
19:05 Invitaţi în studiourile radioteleviziunii (30′)
19:35 Temeinica pregătire pentru muncă şi viaţă (de două ori pe lună, 15′)
În alternanţă cu:
* Orientarea şcolară şi profesională. Îndatorirea tineretului de a-şi însuşi cele mai înalte cunoştinţe revoluţionare
(o dată pe lună, 15′)
* Cu spirit revoluţionar, cu responsabilitate pentru viitorul patriei (o dată pe lună, 15′)
19:50 Micul ecran pentru cei mici (10′)
20:00 Telejurnal (25′)
20:25 Priorităţi în economie (20′)
20:45 Cei mai buni continuă
Emisiune-concurs de educaţie politică şi cultural-ştiinţifică pentru tineret (o dată pe lună, 45′)
În alternanţă cu:
* Ctitorii ale epocii de aur (de două ori pe lună, 15′) şi Ştiinţa pentru toţi (de două ori pe lună, 30′)
* Mândria de a fi cetăţean al României socialiste (o dată pe lună, 15′); Localităţile ţării în strategia dezvoltăriii economico-sociale (o dată pe lună, 15′) şi Tribuna experienţei înaintate (o dată pe lună, 15′)
21:30 Te cântăm, iubită ţară (20′)
21:50 Telejurnal (10′)
22:00 Închiderea programului.
JOI
19:00 Deschiderea programului (5′)
19:05 Pe drumul înfăptuirii noii revoluţii agrare (20′)
Emisiune consacrată generalizării experienţei înaintate şi ridicării nivelului de pregătire profesională a lucrătorilor din agricultură
19:25 Laureaţi ai Festivalului Naţional „Cântarea României” (25′)
19:50 Micul ecran pentru cei mici (10′)
20:00 Telejurnal (25′)
20:25 Memoria documentelor (de două ori pe lună, 20′)
În alternanţă cu:
* Documentar pe teme de istorie (de două ori pe lună, 20′)
20:45 Film serial (50′)
21:35 Democraţia muncitorească, revo­lu­ţi­o­­nară în acţiune (de două ori pe lună, 15′)
În alternanţă cu:
* Tineretul, participant activ la adoptarea deciziilor şi la înfăptuirea lor (de două ori pe lună, 15′)
21:50 Telejurnal (10′)
22:00 Închiderea programului.

VINERI
19:00 Deschiderea programului (5′)
19:05 Civica. Educaţie juridică – răspundere cetăţenească (de două ori pe lună, 15′)
În alternanţă cu:
* Normele eticii şi echităţii socialiste în acţiune
(de două ori pe lună, 15′)
19:20 Avem cuvântul! (15′)
Programe ale brigăzilor artistice, cinecluburi şi teatru scurt
19:35 Copiii cântă patria şi partidul (15′)
19:50 Micul ecran pentru cei mici (10′)
20:00 Telejurnal (25′)
20:25 Priorităţi în economie (15′)
20:40 Un amplu şi însufleţitor program pentru perfecţionarea întregii activităţi (20′)
Dezbateri pe teme economice şi
politico-ideologice
21:00 Cadran mondial (15′)
21:15 Serial ştiinţific (20′)
21:35 Tinere talente afirmate în Festivalul Naţional „Cântarea României” (15′)
21:50 Telejurnal (10′)
22:00 Închiderea programului.

SĂMBĂTĂ
13:00 Telex (5′)
13:05 La sfârşit de săptămână (115′)
15:00 Închiderea programului.
18:00 Deschiderea programului (5′)
18:05 Săptămâna politică (15′)
18:20 Sub tricolor, sub roşu steag (15′)
Cântece şi versuri
18:35 Film documentar-artistic (15′)
18:50 Micul ecran pentru cei mici (10′)
19:00 Telejurnal (20′)
19:20 Teleenciclopedia (30′)
19:50 Concursuri: „Steaua fără nume”, „Floarea din grădină” sau „Şlagăre în devenire” (de două ori pe lună, 60′)
În alternanţă cu:
* Spectacole literar-muzicale, de muzică uşoară şi populară (de două ori pe lună, 35′)
20:50 Film artistic (90′)
22:20 Telejurnal (10′)
22:30 Închiderea programului.
În completarea programului: „Melodii de neuitat”,”Romanţe” (de două ori pe lună, 25′) după cea de-a doua ediţie a Telejurnalului.

DUMINICĂ
11:30 Lumea copiilor (60′)
12:30 Viaţa satului (20′)
12:50 Din cununa cântecului românesc (10′)
13:00 Telex (5′)
13:05 Album duminical (115′)
15:00 Închiderea programului.
18:00 Deschiderea programului (5′)
18:05 Reportaj de scriitor (15′)
18:20 Seară de operă, operetă, balet sau concert simfonic (30′)
18:50 Micul ecran pentru cei mici (10′)
19:00 Telejurnal (20′)
19:20 Cântarea României (60′)
20:20 Film artistic (90′)
21:50 Telejurnal (10′)
22:00 Închiderea programului.
În cazul în care filmul artistic are durata mai mică se completează cu „Şlagăre dan­san­te”, „Cântece îndrăgite” sau „Feerie pe ghea­ţă”.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dos. nr. 65/1989